Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN :
VUNDERINK PROJECTZONWERING B.V.

Hierna te noemen: “opdrachtnemer”

I TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle aanbiedingen van opdrachtnemer en door opdrachtnemer met koper en/of opdrachtge-ver, nader te noemen opdrachtgever, gesloten over¬eenkomsten, zijn geen andere voorwaarden van toepassing dan deze algemene verkoop-, leverings-, garan¬tie- en beta¬lings¬voorwaarden, behoudens in geval opdrachtnemer bepa¬lingen of voor¬waarden dan wel onderdelen daarvan, bedongen door opdracht¬gever, uitdrukkelijk schriftelijk heeft geaccepteerd.

II AANBIEDINGEN
A. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle aanbie¬din¬gen van opdrachtnemer, waaronder be¬gre¬pen prijsaanbiedingen – ook die vermeld in prijslijsten -, vrijblijvend.
B. Op elke aanbieding van opdrachtnemer is het navolgende van toepassing:
1. Alle adviesverkoopprijzen zijn exclusief BTW en onder voorbe¬houd van het be-paalde in artikel 7 van deze voorwaar¬den.
2. Leveringstermijnen gelden bij benadering, waarbij onverminderd het bepaal¬de terza-ke van over¬macht, te alle tijde overschrijding met maximaal 30 werkdagen is toe-gestaan, zonder dat opdrachtgever daaraan enigerlei aan¬spraak jegens opdrachtne-mer kan ontlenen.
C. 1. Vermelding door opdrachtnemer van maten, gewich¬ten, alsmede afbeeldingen, tekeningen en specifica¬ties, moeten worden beschouwd als bij bena¬dering aange-geven, c.q. verstrekt.
2. Indien bij aanbiedingen door opdrachtnemer monsters worden verstrekt dan wel daarnaar wordt verwezen, dienen die monsters om een indruk te geven van het te leveren product en zijn zij niet uitsluitend bepalend voor de te leveren kleur, samen-stelling en/of kwaliteit.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengeko¬men, heeft opdrachtnemer het recht om goederen van (een) ande¬re fa¬briek(en) te leveren, mits gelijkwaardig aan de ge¬kochte goederen.
4. Tenzij schriftelijk anders overeengeko¬men, is nimmer in de offerte begrepen: elektriciens-, stuka¬doors- en schilderswerk, breek-, hak- en metsel¬werk, het vlak en schoon¬maken van bevestigings-/mon¬tageplaat¬sen, het reinigen met water, zeep of op¬losmiddelen, schu¬ren, ontvetten, afvoer van oude materialen en sloopresten en het verzorgen van alle vereiste vergunningen enz. Evenmin is over¬werk in de offerte begrepen. Het verkrijgen van de vergunningen is een taak en risico van opdrachtge-ver.
D. 1. Onder levering “af-fabriek” c.q. “af-magazijn” c.q. iedere andere plaats waar de goederen van opdrachtnemer zijn opgesla¬gen wordt verstaan: levering geladen op de auto ter aange¬geven plaatse.
2. Onder levering van “franco-werk” of “aan het werk” wordt verstaan: levering op de van opdrachtnemer afkomsti¬ge auto op de verharde – althans behoorlijk berijdba¬re – weg zo dicht mogelijk bij het werk. De lossing zal terstond geschie¬den door en voor rekening van de op¬drachtgever. Wacht¬tijden en langer dan normale lostij¬den worden steeds door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening ge¬bracht. De ontvanger is verplicht terstond na de lossing het ver¬voeradres c.q. de af¬leve¬ringsbon voor ont-vangst af te tekenen.

III AANNEMING/MONTAGE
A. 1. Bestaat een overeenkomst uit aanneming van werk, dan heeft opdrachtnemer het recht, de desbetreffende werkzaamhe¬den uit te laten voeren door eigen personeel, dan wel door derden.
2. Indien met een aangenomen werk niet op tijd kan wor¬den begonnen, omdat de bouw c.q. verbouwing, c.q. andere werkzaamheden nog niet voldoende zijn gevor-derd, dan wordt de levertijd verlengd met de duur van deze ver¬traging. Alsdan be-staat er van de zijde van de op¬drachtgever geen recht op schadevergoeding indien het werk later dan overeengekomen wordt opgele¬verd. Wel is de opdrachtgever ge-houden om eventu¬ele kosten van opdrachtnemer te vergoeden, doordat leve¬rings- en productie¬schema ten gevolge daarvan gewijzigd zijn/moeten wor¬den.
B. 1. Indien opdrachtnemer heeft aangeboden de materialen aan te bren¬gen is de prijs berekend inclusief aanbrengen en het bedrijfsvaardig opleveren van het in de aan-vraag of opdrachtbevestiging omschre¬ven werk.
2. Indien opdrachtnemer, zonder het aanbrengen in opdracht te heb¬ben, bij het aanbrengen van advies dient, aan¬vaardt opdrachtnemer geen enkele verantwoorde-lijkheid voor dit aanbren¬gen. Voor het advies zullen door opdrachtnemer ge¬maak¬te kosten, namelijk de arbeids¬uren en reiskosten in rekening worden ge¬bracht.
3. De opdrachtgever is tegenover opdrachtnemer volledig verantwoordelijk voor:
a. De monteurs, zodra zij op de plaats van het werk aanko¬men, hun werkzaamhe-den kunnen aanvan¬gen en voorts te allen tijde in de gelegenheid zijn hun werk-zaamheden te verrichten gedurende de normale werk¬uren, indien opdrachtnemer tijdig aan de opdrachtge¬ver heeft medegedeeld dat opdrachtnemer het voor de voortgang van het werk noodzakelijk acht, het tijd¬stip aan het begin of het einde der werkuren buiten de normale werkuren te stellen.
b. Het geschikt zijn van de aangewezen bouwplaats voor op¬slag en aanbrengen van de materialen en dat bevestiging, -montageplaatsen vrij zijn van kalk, cement- en vuil¬resten en van losse ge¬deelten alsmede het bezemschoon ter beschikking stel-len.
c. Het goed bereikbaar zijn van de montageplaatsen aan buitengevels en waarbij opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk is voor beschadigingen aan beplanting, ondergrond, omheiningen, hemelwaterafvoeren, raamdorpels etc., alsmede beschadiging van gevelplaten, metselwerk, stucwerk en/of schilder-werk.
d. Elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie in of bij de ruimte, waar gewerkt moet worden e.e.a. voor rekening van opdrachtgever.
e. Het afvoeren van oude materialen en of sloopresten, door middel van het tijdig ter beschikking stellen van bijvoorbeeld containers of andere middelen. De be-nodigde vergunningen voor afvoer van materialen en de containers dienen eveneens tijdig door opdrachtgever te worden verzorgd. De kosten van vergun-ningen alsmede die van afvoer van vorenbedoelde materialen zijn geheel voor rekening van opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
f. Het nemen van alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgs-maatregelen, alsmede het toezicht op het handhaven van deze maatregelen.
4. In geval van tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan de in dit artikel gestel¬de voorwaarden, wordt door de opdrachtgever aan opdrachtnemer een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan tot de uit te voeren werkzaam-heden zijn afgerond. Boven¬dien komen alle kosten en schaden, welke ontstaan doordat aan het in dit artikel gestelde niet of niet-tijdig is voldaan, volledig voor re-kening van opdrachtgever.
C. 1. Indien opdrachtnemer door omstandigheden buiten haar schuld de werkzaamheden niet geheel ononderbroken kan uit¬voeren, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor het tot dat moment gereedgekomen gedeelte op te leveren en dien-overeenkomstig te factureren.
2. Alle kosten, welke ontstaan doordat de montagewerk¬zaamheden buiten de schuld van opdrachtnemer worden onder¬broken, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Meer¬uren en wachturen van het door opdrachtnemer gebruikte personeel zullen worden verrekend volgens door opdrachtnemer vastge¬stelde uurlo¬nen en opslagen.
3. Verloren arbeidsuren als gevolg van het uitvallen van de stroom¬voorziening, veroorzaakt buiten de schuld van opdrachtnemer, zullen voor rekening zijn van op-drachtgever.
D. 1. Opdrachtnemer is niet gehouden meer werkzaamheden te verrichten, dan wanneer daartoe schriftelijk opdracht is ontvangen van of namens opdrachtgever en op-drachtnemer deze schriftelijk heeft aanvaard.

2. Voor méérwerkzaamheden zullen in rekening worden ge¬bracht de verrekeningsbe-dragen genoemd in de offer¬te of bevestiging van opdrachtnemer, zulks met inacht-neming van hetgeen in het vorenstaande artikel is vermeld. Mochten verreke-ningsbedragen niet zijn genoemd of overeenge¬komen, dan zal voor méérwerkzaam-heden een redelijke vergoeding worden betaald, met inachtneming van het¬geen ge-bruike¬lijk is.

IV ZEKERHEID
Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd – aanvullende – zekerhe¬den van de opdrachtge¬ver te ver¬langen, van aard en omvang als door opdrachtnemer te bepa¬len, voor de juiste nakoming van de betalings¬ver¬plich¬tingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer, zowel vóór als na de uitvoering door opdrachtnemer van de betreffende over¬eenkomst.
Bij gebreke van het verschaffen door de opdrachtgever van de gevraag¬de zekerheid is op-drachtnemer gerechtigd, na ingebrekestelling van de nalatige opdrachtgever, de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst voor ont¬bonden te verklaren en/of schadever¬goeding te eisen, onver¬minderd haar recht om nakoming door de op¬drachtgever te vorde¬ren.

V LEVERING, VERVOER EN RISICO
A. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering franco huis. Voor leveringen tot €. 250,00 exclusief BTW heeft opdrachtnemer het recht transportkosten in rekening te bren-gen.
B. Vanaf het ogenblik, dat de goederen de fabriek verlaten, gaat het risico daarvoor, waaron-der begrepen transportrisico, over op de opdrachtnemer tot het moment van ontvangst door opdrachtgever.
C. Opdrachtgever heeft het recht, mits uitdrukkelijk overeen¬geko¬men en tijdig aan opdracht-nemer kenbaar gemaakt, de goede¬ren voor levering te inspecteren, alsmede de plicht de goede¬ren na ontvangst terstond te inspecteren.
D. Klachten omtrent de goederen dienen, op straffe van ver¬beurte van het recht daartoe, uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst door opdrachtgever schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar gemaakt te zijn.

VI OVERMACHT
A. Indien opdrachtnemer ten gevolge van overmacht de overeenkomst niet of niet volledig kan nakomen, heeft zij het recht de levering op te schorten respectievelijk te ver¬lengen met de duur van de overmachttoestand, een en ander door schrifte¬lijke kennisgeving aan op-dracht¬gever, zonder dat deze recht heeft op schade¬vergoeding en onver¬minderd diens ver-plich¬ting jegens opdrachtnemer tot beta¬ling over te gaan van de reeds gele¬verde goederen en/of eventu¬eel door opdrachtnemer gemaakte kosten.
B. 1. Indien vóór of tijdens de uitvoering ener overeen¬komst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeen¬komst voor opdrachtnemer tengevolge van overmacht niet mogelijk is, dan wel de overmacht of van buitenkomende oorzaken of omstan-digheden, welke opdrachtnemer niet kan worden toe¬gere¬kend aanzienlijk bezwaar-lijker is, dan bij het aangaan der overeenkomst was te voorzien, heeft opdrachtne-mer het recht zonder alsdan tot enige schade¬vergoe¬ding gehou¬den te zijn, de uitvoe-ring der overeen¬komst op te schor¬ten, dan wel de overeenkomst voor ontbonden te verkla¬ren.
2. Als “overmacht” wordt onder meer beschouwd: alle on¬vrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals stormschade en andere natuurrampen, brand, belemmerin-gen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen, oorlog of oor-logsgevaar in Nederland of elders, nagenoeg algemene ziekte van de werknemers van opdrachtnemer, in- of uitvoerverboden, belemmerin¬gen of bezwarende bepa-lingen van enige overheid in Nederland of elders, niet of niet-tijdige levering van goederen door leveranciers van opdrachtnemer en verder in het alge¬meen alle om-standig¬heden, gebeurtenissen, oorza¬ken en gevolgen, die buiten controle of zeggen-schap van opdrachtnemer vallen.
3. In geval van overmacht zal de opdrachtgever aan opdrachtnemer gedurende één maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven haar ver¬plich¬tin¬gen na te komen. Indien de overmachttoe¬stand aanhoudt en de uit-voering ook na deze maand niet moge¬lijk is, hebben partijen het recht de over-eenkomst als ontbonden te be¬schouwen. Zij dienen in dat geval de andere partij hiervan schriftelijk in kennis te stel¬len; zij zijn dan niet tot enige scha¬devergoeding gehouden.
Vorengenoemde schriftelijke kennisgeving dient aange¬tekend te gebeuren. Een gedane aanbetaling zal worden terugbetaald onder aftrek van reeds gemaakte kosten. Zulks met een maximum van de aanbetaling.
4. Indien na het totstandkomen der overeenkomst blijkt, dat uitvoering van het aangenomen werk uitermate be¬zwaarlijk of door overmacht onmogelijk wordt, heeft de opdrachtgever het recht te vorderen, dat de op¬dracht zodanig wordt gewijzigd, dat de bezwaren aan de uitvoe¬ring verbonden, geheel of grotendeels ver¬vallen of de onmogelijkheid der uitvoering wordt weggenomen, indien zulks mogelijk is.
De meerdere of mindere kosten, welke uit de wijziging van de opdracht voortvloei-en, zullen worden verrekend, terwijl boven¬dien aan de opdrachtnemer een vergoe-ding wordt betaald voor reeds gemaakte doch onnut gebleken kosten en gedane le-veringen.

VII (PRIJS)WIJZIGINGEN
A. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de basisprijs van grondstoffen, materialen, vervoers-kosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten mi¬lieuheffingen en verdere prijsbepalende factoren, gel¬dend op de dag van tot¬standkoming der overeenkomst. Indien uiterlijk drie maanden vóór levering enige verhoging van prijsbepalende factoren als in de aanhef van dit artikel genoemd, op¬treedt – ook al ge¬schiedt zulks tengevolge van om-stan¬digheden, bij het afsluiten der overeenkomst voor¬zien of voorzienbaar – heeft op-drachtnemer het recht te harer keuze, hetzij een even¬redige verhoging aan opdrachtgever in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst te annuleren, zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn. Opdrachtnemer zal opdrachtgever schriftelijk op de hoogte bren-gen van de voorgenomen prijsverhoging.
B. Wijzigingen in offertes, opdrachten, werkzaamheden zijn alleen van toepassing, mits deze wijzigingen schriftelijk zijn vastgesteld en door opdrachtnemer en opdrachtgever voor ak-koord zijn getekend.

VIII BETALING
A. Betaling dient zonder korting of compensatie te geschie¬den binnen de overeengekomen betalingstermijn. Indien geen specifieke betalingstermijn is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.
B. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever zonder nadere somma¬tie of ingebrekestelling, vertragingsrente verschul¬digd over het opeisbare bedrag van 1½ % per maand of ge¬deel¬te daarvan, berekend vanaf de vervaldag tot aan de dag der volledige voldoening.
C. Tevens is opdrachtgever alsdan aan buitengerechtelijke incasso¬kosten verschuldigd 15% van het verschuldigde be¬drag, met een minimum van € 125,00 exclusief BTW. Alle gerech-telij¬ke kosten zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever, inclu¬sief de kosten van de advocaat, die opdrachtnemer ingeschakeld heeft.
D. Opdrachtgever machtigt hierbij onherroepelijk opdrachtnemer om indien nodig persoonsge-gevens van haar directie op te vragen bij de gemeentelijke basisadministratie dan wel enig ander daartoe bestemd register.

IX EIGENDOMSVOORBEHOUD
A. Tot aan de algehele voldoening van het door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschul-digde, behoudt opdrachtnemer de eigen¬dom van alle door haar geleverde goederen, zulks tot zeker¬heid voor betaling van al het haar toekomende.
B. Opdrachtgever is verplicht niet betaalde goederen op eerste verzoek aan opdrachtnemer terug te geven en mach¬tigt opdrachtnemer en/of haar gemachtigde onherroepelijk, reeds nu voor alsdan de plaats waar de goederen opge¬sla¬gen liggen te betre¬den en de goederen weg te halen. Opdrachtgever zal hieraan zonder enig voorbehoud en of uitstel medewerking verle¬nen.Alle hier¬aan verbonden kosten komen voor rekening van opdracht¬gever.
C. Opdrachtgever is verplicht bij eventuele beslagmaatregelen door derden, deze derden terstond van het aan opdrachtnemer toeko¬mende eigendomsvoorbehoud in kennis te stellen en voorts onverwijld opdrachtnemer op de hoogte te stellen van de be¬slag¬maatregelen.

D. 1. De eigendom van de door opdrachtnemer geleverde goederen blijft bij opdrachtne-mer totdat de opdrachtgever alle vorde¬rin¬gen die opdrachtnemer heeft of zal verkrij-gen op hem, uit hoofde van deze levering, volledig zijn be¬taald.
De op¬drachtge¬ver is ver¬plicht voor zorgvuldi¬ge behan¬deling zorg te dragen en mist het recht deze goederen aan derden af te staan of in onder¬pand te geven, te belenen of uit de ruim¬ten waar zij geleverd zijn, te verwijde¬ren, of te doen verwij¬deren, in-dien hij niet alles heeft voldaan wat hij aan opdrachtnemer verschul¬digd is en dien-tengevolge het eigendom van de goederen niet op de opdrachtgever is overge¬gaan.
2. Indien de opdrachtgever enige verplichtingen uit de over¬eenkomst, in het bijzonder de betalingsver¬plichtin¬gen niet nakomt, of indien de opdrachtgever¬ in beta¬lings-moeilijkhe¬den verkeert, is opdrachtnemer onver¬minderd de overige haar toeko-mende rechten, gerechtigd om de onder eigen¬domsvoorbe¬houd afgeleverde goe-deren terug te nemen. In welk geval de overeenkomst, ook zonder ge¬rechte¬lijke tus-senkomst ontbon¬den is, onver¬minderd het recht van opdrachtnemer tot het vorderen van ver¬goeding van kosten en scha¬de, gederfde winst en rente. Deze schade terzake gederfde winst en rente wordt bij voor¬baat vastge¬steld op 30% van de verkoopprij-zen van opdrachtnemer.
3. Bij doorlevering van onbetaalde goederen aan derden worden de door opdrachtge-ver gedane betalingen geacht in minde¬ring te strekken op die van de van opdracht-nemer afgenomen goederen, welke door opdrachtgever¬ inmiddels aan derden zijn doorge¬leverd dan wel wordt de opdracht¬ge¬ver van opdrachtnemer met het oog op te terugneming van bedoelde goederen gecredi¬teerd voor de waarde die ter beoorde¬ling van opdrachtnemer aan die goederen moet worden toege¬kend, verminderd met de op de terugneming gevallen kos¬ten, onverminderd het recht van opdrachtnemer op ver¬goe¬ding van de uit een en ander voor opdrachtnemer voort¬vloei¬ende schade. Vanaf het moment der levering draagt opdrachtge¬ver het risico van de door op-drachtnemer geleverde goederen. Het is aan de opdrachtgever zich voor dit en ande-re risico’s te verzekeren.

X GARANTIE
A. Behoudens afzonderlijk verstrekte garantie op een speci¬fiek goed, verleent opdrachtnemer gedurende één jaar na leve¬rings¬da¬tum aan opdrachtgever garantie tegen materiaal- en/of construc¬tiefou¬ten van geleverde goederen, zulks op voor¬waarde dat door opdrachtgever is voldaan aan de door opdrachtnemer verstrekte behandelings-, gebruiks- en verwer¬kings-voor¬schriften, alsmede aan eisen van vakkundige bewer¬king en normaal gebruik en toe¬pas-sing; zulks desge¬wenst door opdrachtgever ten genoegen van opdrachtnemer aan te tonen. Voor garantiegevallen buiten Nederland, echter binnen België, Luxemburg en de Bondsre-publiek Duitsland komen de reis- en verblijfkosten van de medewerkers van opdrachtne-mer en/of de transportkosten van de vervangende goederen voor rekening van opdrachtge-ver.
B. Uitgesloten zijn goederen, die door opdrachtnemer worden door¬ge¬leverd. Voor deze goederen zullen een zelfde ter¬mijn en voorwaarden worden aangehouden, zoals die door leveran¬ciers van opdrachtnemer zijn vastgesteld.
C. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer kan nimmer het factuur¬bedrag van het geleverde goed te boven gaan, en is be¬perkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed, dan wel gehele of gedeeltelijke vervanging daarvan, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer en naar keuze uit te voeren ter plaatse of aan de fabriek.
D. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan de zijde van op-drachtgever of derden opgekomen in ver¬band met door opdrachtnemer geleverde goederen en/of dien¬sten.
E. Garantie op de door opdrachtnemer geleverde goederen en/of door opdrachtnemer uitgevoerde werken worden slechts verleend, indien en voor zover bepaaldelijk schriftelijk door opdracht-nemer ver¬leend, en strekt zich nooit verder uit, dan de garan¬tie, zoals deze door de producent, c.q. importeur, c.q. leve¬rancier van de grondstoffen en materialen wordt gege¬ven. De garantie wordt slechts verleend op eventue¬le fouten en/of defec¬ten in de samenstelling van de door opdrachtnemer vervaardigde materialen en producten, dan wel in door opdrachtnemer uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het koste¬loos vervan¬gen der ondeugdelijke goederen, c.q. het kosteloos heruitvoeren van ondeugdelijk werk.
F. In geval van grond¬stofleveranties wordt het voorbe¬houd ge¬maakt, dat per eenheid of per partij kleur- of graderingverschillen kunnen voorkomen.
G. De garantie vervalt indien de door opdrachtnemer geleverde goede¬ren onoordeelkundig zijn behandeld en/of ver¬werkt. Indien de garantie betreft door opdrachtnemer uitgevoer¬de wer¬ken, vervalt de garantie indien de aanwezige voorzie¬ningen en/of hoedanig¬heid van de te bewerken materialen onge¬schikt of minder geschikt zijn, zomede in geval van onoor-deelkun¬dig gebruik door de opdrachtgever of door hem aangetrokken derden.
H. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke beoor¬deling of de bevestigings- montageplaatsen van uit te voeren werken geschikt is voor applicatie, ongeacht even¬tueel door opdrachtnemer gegeven adviezen of be¬oordelin¬gen.
I. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde goede¬ren of uitgevoerd werk. Hieronder wordt o.a. verstaan: het niet blootstellen aan grote koude, grote vochtigheid, grote warmte of grote droogte. Wan-neer een opdrachtgever bij het betrekken van nieuwbouw ¬objecten, tegen het advies van opdrachtnemer in, bepaalde werk¬zaamheden wil doen verrichten of beletten, is elke re-clame hierop uitgeslo¬ten, mits schrif¬telijk anders overeengekomen.
J. Evenmin kunnen reclames geldend gemaakt worden:
1. Indien niet door opdrachtnemer aangebrachte bevestigings-montageplaatsen onvoldoende vlak zijn. Indien de op¬dracht¬ge¬ver opdrachtnemer heeft opgedragen voor het vlakmaken der bevestigings-montageplaatsen zorg te dragen en opdracht-nemer deze opdracht heeft aange¬no¬men, is opdrachtnemer hier¬voor aanspra¬ke¬lijk tenzij opdrachtnemer terzake uitdrukkelijk deze aansprake¬lijk¬heid heeft uitgesloten.
2. Indien de bevestigings-montageplaatsen niet goed blij¬vend droog zijn. Aangezien dit laatste niet is vast te stel¬len, is opdrachtnemer nimmer aansprake¬lijk voor uit dien hoofde ontstane schade.
3. Noch aan verkleuring welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen is of welke volgens de handelsnuance alge¬meen wordt toegelaten, noch aan ondergeschikte af-wij¬kin¬gen van andere aard kan een opdrachtgever het recht ontle¬nen op vervanging, herstel of schadevergoeding.
4. Het in geringe mate aanwezig zijn van andere dan de overeengekomen stoffen in door opdrachtnemer geleverde materialen ontheft de opdrachtgever niet van de ver-plichting de overeen¬gekomen prijs te betalen. Evenmin zal dit geen aanlei¬ding zijn tot afkeuren van de gele¬verde goederen.
5. Geringe en voor de opdrachtgever niet essen¬tiële ver¬schillen in kleur, kwaliteit, hardheid, dikte e.d. kunnen geen redenen zijn tot afkeuring.
Afkeuring van één of meerdere exemplaren dan wel een¬heden uit geleverde partijen kan niet leiden tot afkeu¬ring van de gehele partij/werkzaamheden.
6. Verschillen als bedoeld in de aanhef van dit artikel vallen geheel buiten verant-woordelijkheid van opdrachtnemer daar waar het natuurproducten betreft. Op-drachtnemer¬ is derhalve niet aansprake¬lijk voor bedoelde ver¬schillen en eventu¬eel daar¬uit voort¬vloeiende schaden en/of interessen.
K. Geen enkele reclame, claim of garantieclaim, geeft de opdrachtgever het recht de nakoming zijner verplichtingen op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschou¬wen.

XI ONTBINDING
A. Indiende opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met opdrachtnemer gesloten overeen¬komst mocht voortvloeien, alsmede in het geval van fail¬lisse¬ment, surséance van betaling, stilleg-ging of liquida¬tie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechts¬wege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlij¬ke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schor¬ten of de over¬een¬komst geheel of ten dele te ontbinden, te harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden, doch onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke opdrachtnemer ten laste van opdrachtgever heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar.

B. Indien opdrachtgever de order geheel of gedeeltelijk annu¬leert, is opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer alle met het nog op de uitvoering van deze order gemaakte kosten (kos-ten van voor¬bereiding, opslag, provisie en dergelijke), te stel¬len op minimaal 50% van het bij uitvoering van de order te factu¬reren bedrag, te vergoeden. Tevens is op¬drachtgever gehouden aan opdrachtnemer wegens winstderving te voldoen 10% van het te fac¬tureren bedrag. Het voren¬staande laat het recht van opdrachtnemer op verdere schadevergoeding onverlet.

XII TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten door opdrachtnemer aangegaan, is Neder¬lands Recht van toepassing.

XIII GESCHILLEN
Alle geschillen voortvloeiend uit de tussen opdrachtnemer en op¬drachtgever gesloten overeen-komst worden, tenzij opdrachtnemer anders ver¬kiest, bij uitsluiting voorgelegd aan de compe-tente Rechter van de plaats van vestiging van opdrachtnemer. Het voren¬staande laat onverlet de bevoegdheid van opdrachtnemer in spoed¬ei¬sende aangele¬genheden aan de President van de bevoegde Recht¬bank een voorziening in kort geding te vragen en de bevoegd¬heid van opdracht-nemer tot het nemen van conservatoire maatregelen.

’s-Hertogenbosch, maart 2016

ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN

VUNDERINK PROJECTZONWERING B.V.

TE

’S-HERTOGENBOSCH

KVKNUMMER: 17151689